DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie z siedzibą przy ulicy Bałtyckiej 20, 11-400 Kętrzyn – zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zdp.ketrzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.08.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021

Status pod względem dostępności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo;
  • część odnośników może nie być wyróżniona;
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej www.zdp.ketrzyn.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona www.zdp.ketrzyn.pl spełnia wymagania w 92.51%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 17 57, e-mail: rafal.jakubczak@starostwo.ketrzyn.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek biurowo-garażowy, parterowy, nie podpiwniczony, wolny od barier poziomych (korytarze na jednym poziomie, brak progów).

Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze wejście (główne do siedziby jednostki) od strony zjazdu z ul. Bałtyckiej 20, drugie wejście usytuowane równolegle do pierwszego prowadzące do drugiej części biura, w której zlokalizowany jest Obwód Drogowy.

Wejście główne posiada podjazd i przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach).  W  tej części budynku wprost z wiatrołapu po lewej stronie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych z zastosowaniem systemu alarmowo- przywoławczego.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
 i słabowidzące ani informacji o dostępnym wejściu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych na wózku.

ZDP w Kętrzynie posiada plac wewnętrzny, który wykorzystywany jest do postoju służbowych i prywatnych pojazdów pracowników. Planuje się budowę 1 miejsca parkingowego dla osób  niepełnosprawnych w 2022 r. 

Do pomieszczeń siedziby Zarządu Dróg Powiatowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

W budynku nie ma pętli indukcyjnych (przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej), oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W ZDP nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w godzinach pracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się z Zarządem Dróg Powiatowych  w Kętrzynie za pomocą:

• poczty elektronicznej – administracja@zdp.ketrzyn.pl;

• elektroniczna skrzynka podawcza e-puap2 – dokumenty typu elektronicznego należy    przesyłać za pomocą platformy  e-puap2

adres skrzynki podawczej urzędu: /zdpketrzyn/SkrytkaESP