Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, z siedzibą przy Bałtyckiej 20, Kętrzyn (11-400), tel. 507 296 461, adres e-mail: administracja@zdp.ketrzyn.pl;
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@zdp.ketrzyn.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie na podstawie obowiązujących przepisów, w ramach których ZDP Kętrzyn wykonuje obowiązki zarządcy drogi oraz pozostałe zadania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa realizacja w/w zadań;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne do realizacji zadań statutowych w oparciu między innymi o:
  • Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.)
  • Ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.)
  • Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)
  • Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.);
 10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pliki do ściągnięcia:

Klauzula informacyjna dla klientów