Klauzula informacyjna dla pracowników

Załącznik nr 3.3

……………………………………………..

Pieczątka pracodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 1, Kętrzyn (11-400).
2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail; iod@zdp.ketrzyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, w szczególności tj.:
a) w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym (Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.),
b) w celu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm);
c) w celu rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym (Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.);
d) w celu ustalenia wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego (Ustawa Kodeks Pracy Dz. U. 1974 nr 24 poz.141 z późn. zm.);
e) w celu zawiadomienia członka rodziny w razie wypadku pracownika;
f) w celu późniejszej archiwizacji przez okres 50 lat od zakończenia pracy (Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Dz. U z 1996r nr 62 poz.286 ze zm.);
g) w celu wystawienia świadectwa pracy w razie zakończenia stosunku pracy (Ustawa Kodeks Pracy Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzne podmioty świadczące na rzecz CUW usługi w tym między innymi: obsługa prawna (Kancelaria Prawna), obsługa podróży służbowych (biura podróży, hotele, serwisy rezerwacyjne), obsługa wykonywania badań pracowniczych (medycyna pracy), obsługa ochrony mienia, obsługa ubezpieczeń (grupowe ubezpieczenia na
Załącznik nr 3.3
życie), obsługa szkoleniowa (szkolenia pracowników), obsługa bankowości elektronicznej (realizacja przelewów).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych, w pozostałych przypadkach jest nieobowiązkowe.

Podpis Pracownika

……………………………………….

Podpis Pracodawcy

……………………………………..

 

Pliki do ściągnięcia:

Klauzula informacyjna dla pracowników