Klauzula informacyjna dla pracowników

Załącznik nr 3.4

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwany dalej RODO, informujemy że:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iodo@zdp.ketrzyn.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia:

 1. w celu realizacji praw i obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, tj. m.in. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i inne (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c RODO oraz 9 ust. 2 lit. b a także art. 9 ust 2 lit. h.
 2. gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy o pracę, której Pani/Pan jest stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w zakresie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa lub wymaganych przez pracodawcę w celu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się
  o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora publicznego
  .

Okres przechowywania danych osobowych:

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej na podstawie której zebrane zostały dane osobowe, dane będą przechowywane do momentu ustania stosunku pracy, a następnie:

 1. przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dotyczy osób zatrudnionych od dnia 1 stycznia 2019 r.)
 2. przez okres 50 lat (dotyczy osób zatrudnionych pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r.). Okres ten może ulec skróceniu do lat dziesięciu w przypadku złożenia raportu informacyjnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266)
 3. w przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Przekazywanie i odbiorcy danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Prawo dostępu

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Prawo do skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza RODO.

Informacje o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z w/w przepisów. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji celu przetwarzania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie nie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji konkretnego celu.

Pliki do ściągnięcia:

Klauzula informacyjna dla pracowników i klauzule zgód