Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 20, Kętrzyn (11-400);
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@zdp.ketrzyn.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym:
  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
  • Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego – jednostka obsługująca ZDP Kętrzyn pod względem księgowo-rachunkowym;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, ponadto dane będą przetwarzane do momentu ustania przyczyny przetwarzania w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych oraz ewidencji księgowo – podatkowej;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
 9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pliki do ściągnięcia:

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami