Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami

 Załącznik nr 3.4


Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 20, Kętrzyn (11-400);
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@zdp.ketrzyn.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym:
a) Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
b) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego – jednostka obsługująca ZDP Kętrzyn pod względem księgowo-rachunkowym;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, ponadto dane będą przetwarzane do momentu ustania przyczyny przetwarzania w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych oraz ewidencji księgowo – podatkowej;
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pliki do ściągnięcia:

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami – pdf