Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Wydawanie decyzji na lokalizację infrastruktury technicznej

Wymagane dokumenty, które powinien zawierać wniosek:

  1. Dwa egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych dla terenu planowanej inwestycji w obrębie pasa drogowego w skali 1:500 (posiadającą treść poza ramkową, położenie administracyjne oraz właściwe pieczęcie itd.) z:
  • wkreślonymi krawędziami jezdni, chodnika oraz innymi istotnymi elementami pasa drogowego (np. rowy, drzewa),
  • wkreśloną kolorem w sposób czytelny i jednoznaczny lokalizacją projektowanego urządzenia, oraz domiarami urządzenia do krawędzi jezdni
    w miejscach charakterystycznych.

Na mapie należy podać wszystkie wymiary projektowanych urządzeń (studni, szaf itp.).

  1. Aktualny wypis z rejestru gruntów

 

W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:

Oryginał lub poświadczony notarialnie

  • za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w Jego imieniu. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw.
  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (podstawa prawna art. 1 ust. 2 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej), załącznik do ww. ustawy część IV wpłaconego na konto Urzędu Miasta Kętrzyn lub w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn.