Lokalizacja lub przebudowa zjazdu

Wydawanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu

 Wymagane dokumenty, które powinien zawierać wniosek:

  1. kopia mapy zasadniczej zawierająca: lokalizację zjazdu, przebieg drogi;
  2. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
  3. plan orientacyjny w skali 1:10000 ÷25000 (ewentualnie);
  4. kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu (jeżeli była wydana) lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub miasta;
  5. dowód dokonania opłaty skarbowej (82,00 zł) na konto Urzędu Miasta Kętrzyn;

W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:

Oryginał lub poświadczony notarialnie

  • za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w Jego imieniu. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw,
  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (podstawa prawna art. 1 ust. 2 ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej), załącznik do ww. ustawy część IV.