O projekcie

Tytuł projektu: „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”.

Cel projektu: Usprawnienie procesów zarządzania infrastrukturą drogową.

Nazwa beneficjenta: Powiat Kętrzyński

Planowane efekty projektu: Wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Kętrzynie w ramach projektu pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”. Głównym założeniem jest usprawnienie procesów zarządzania infrastrukturą dróg powiatowych w powiecie kętrzyńskim, poprzez zapewnienie dostępu do danych o majątku drogowym oraz ich wykorzystywanie w realizacji zadań publicznych i statutowych zarządcy drogowego z wykorzystaniem e-usług.

Wartość projektu: 578 100,00 zł

Wkład funduszy Europejskich: 491 385,00 zł

Portal dofinansowany w ramach projektu pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.