Podstawowe akty prawne

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.).
  2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).
  3. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm.).
  4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.).
  5. Uchwały nr XXII/185/2020 Rady Powiatu Kętrzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Kętrzynie.
  6. Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 163/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 18.04.2019 r.