Podstawowe akty prawne

ZDP w Kętrzynie działa na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z póź zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1440 z póź zm.)
  3. Ustawy z dnia 13 października 1988 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z póź zm.)
  4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z póź zm.).
  5. Uchwały nr XLIX/368/2006 Rady Powiatu Kętrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie
  6. Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych stanowiącego załącznik do Uchwały nr 482/2016 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 30.08.2016 r.