Projekt „Zima”

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu oraz śliskość zimowa prowadzone będą w oparciu o sprzęt własny i zakontraktowany.

Standardy zimowego utrzymania dróg

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych prowadzone będą według standardów ZUD. Poszczególnym standardom przypisane zostały minimalne poziomy utrzymania nawierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. Mając na względzie powiązania dróg powiatowych z ciągami dróg wojewódzkich oraz ich znaczenie komunikacyjne, gospodarcze i funkcjonalne, poszczególnym drogom powiatowym przypisano kolejność oraz standard utrzymania.

Poszczególne standardy utrzymania różnią się w zakresie:

  • prac przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości zimowej;
  • czasu dochodzenia do założonych standardów po ustaniu zjawisk atmosferycznych.

Zasady odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych oraz odstępstwa od standardu (opracowane na podstawie Zarządzenia NR 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.)

 

Dokument do pobrania:

Projekt ZIMA