Warunki uzgadniania zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Kętrzyn, dnia 20.04.2020 r.

Informacje dla przewoźników w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych, położonych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

W celu uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kętrzyński uprawniony operator lub przewoźnik winien złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20 wniosek o wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Mapę powiatu kętrzyńskiego z siecią dróg powiatowych z zaznaczonymi:
  • planowanymi liniami komunikacyjnymi,
  • lokalizacją wykorzystywanych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kętrzyński.
 2. Rozkłady jazdy planowanych linii komunikacyjnych.
 3. Kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Po przedłożeniu kompletnego wniosku i przeprowadzeniu postępowania, wnioskodawcy wydane zostanie uzgodnienie, pod warunkiem zawieszającym. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania uzgodnienia wnioskodawca przekaże do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie kserokopię zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym osób (przewozów regularnych lub regularnych specjalnych) wraz z kopią rozkładu jazdy (z zachowaniem przystanków wykazanych w uzgodnieniu) potwierdzoną przez organ wydający zezwolenie, wówczas okres obowiązywania ww. postanowienia przedłuży się do czasu ważności zezwolenia.

W przeciwnym wypadku do organu wydającego zezwolenie wysłane zostanie postanowienie unieważniające wydaną zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW

Naliczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kętrzyński przewoźnicy lub operatorzy winni wyliczać od początku daty ważności przekazanego zezwolenia.

Stawki opłat określone są aktualną Uchwałą Nr XIV/133/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków

Zgodnie z powyższą uchwałą opłaty wynoszą:

 • 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

Powyższe opłaty przewoźnik lub operator winien wyliczać zgodnie z:

 • potwierdzonym rozkładem jazdy, stanowiącym załącznik do uzyskanego zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym,

Opłata za korzystanie z przystanków stanowi iloczyn sumy zatrzymań na każdym przystanku komunikacyjnym w ciągu danego miesiąca, przemnożony przez wysokość wskazanej wyżej opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu.

Naliczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kętrzyński, przewoźnicy lub operatorzy  winni wyliczać od początku daty ważności przekazanego zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym osób, zgodnie z aktualnym, potwierdzonym rozkładem jazdy (stanowiącym załącznik do zezwolenia). Powyższe wyliczenia winny być wykazane w składanym co miesiąc „Oświadczeniu przewoźnika o wysokości opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kętrzyński”. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie dokonanej opłaty za korzystanie z przystanków za miesiąc poprzedni.

Przewoźnik lub operator zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych opłat
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie: Bank Millenium S.A. 92 1160 2202 0000 0003 1008 7293. Opłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za datę wpływu opłaty uważa się datę obciążenia ww. konta bankowego.

Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięta w przypadku:

 1. nieprzestrzegania przez przewoźnika lub operatora zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, rozkładu jazdy, co wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 2. likwidacji przystanku autobusowego,
 3. nieskładania oświadczeń przez przewoźnika,
 4. niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, gdy opóźnienie płatności przekroczy 30 dni od terminu płatności,
 5. niepowiadomienia Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie o zmianie rozkładu jazdy lub zmianie przystanków z których korzysta przewoźnik lub operator,
 6. wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 7. zaprzestania działalności przewozowej,
 8. korzystania z przystanków niezgodnie ze złożoną informacją.

Przewoźnik lub operator jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ciągu 14 dni, o wystąpieniu wszelkich zmian dotyczących:

 • oznaczenia i adresu przewoźnika lub operatora,
 • przedłużenia lub zmiany terminu ważności zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 • zawieszenia lub likwidacji kursów bądź linii komunikacyjnych,
 • wszelkich zmian w rozkładach jazdy,
 • wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 • zatwierdzonych rozkładów jazdy wraz z zezwoleniem, decyzją stwierdzającą zmianę, odstępstwo lub wygaszenie wydaną przez właściwy organ.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków rozpatrywane będą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 14 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

INNE INFORMACJE

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) obowiązek umieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych spoczywa na przewoźniku lub operatorze. Powyższe rozkłady jazdy przewoźnik lub operator winien umieszczać na słupkach znaków pionowych D-15, wyznaczających przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Powiat Kętrzyński. Montaż rozkładów jazdy należy uzgodnić z pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie tel. 507 296 402.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
 • Uchwałą Nr XIV/133/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków

Informacje dotyczące spraw związanych z uzgadnianiem zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie pod numerem telefonu 507 296 461.

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Powiatu Kętrzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
 2. UCHWAŁA NR LII/433/2022 RADY POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
 3. OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie sprostowania błędu
 4. Oświadczenie przewoźnika o wysokości opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Kętrzyński
 5. Wykaz przystanków komunikacyjnych wraz z ilością zatrzymań na każdej linii komunikacyjnej w ciągu doby, na poszczególnych przystankach komunikacyjnych.
 6. Wniosek o wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych