Wydawanie zezwoleń na niestosowanie się do istniejącej organizacji ruchu na drogach powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego

Uchwała Nr 879/2018

Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 23 stycznia 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na niestosowanie się do istniejącej organizacji ruchu na drogach powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego.

 

Na podstawie art. 19 ust. l pkt 3, art. 20 pkt 12 i 14 oraz art. 39 ust. l ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala co następuje:

§1

Wprowadza się regulamin wydawania zezwoleń na niestosowanie się do istniejącej organizacji ruchu na drogach powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do uchwały:

załącznik_1_do_uchwały – regulamin

załącznik_1_do_regulaminu – wniosek

załącznik nr 2_do_regulaminu – umowa