Statut

Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

§1

Zarząd Dróg Powiatowych zwany dalej „Zarządem Dróg” jest samorządową jednostką budżetową będącą zarządem dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego, utworzoną uchwałą VII/19/99 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 lutego 1999 r.

§2

Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Kętrzyn a teren działania obejmuje Powiat Kętrzyński.

§3

Do Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086, z późn. zm.) należących do samorządu powiatowego, a w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowych,
 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowych finansowania budowy, utrzymywania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów mostowych,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie organu zarządzającego drogą.

§4

 1. Zarząd Dróg sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.
 2. Grunty, o których mowa w ust. 1. Zarząd Dróg może oddawać w najem, dzierżawę lub je użyczać w drodze umowy na cele związane z zarządzaniem drogami, potrzebami ruchu drogowego i obsługi użytkowników ruchu.
 3. W przypadku nabywania gruntów pod pas drogowy, Zarząd Dróg może wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scaleniu gruntów.

§5

 1. Dyrektora Zarządu Dróg, zwanego dalej „Dyrektorem” powołuje Zarząd Powiatu w Kętrzynie.
 2. Dyrektor kieruje działalnością Zarządu Dróg na zewnątrz i odpowiada za realizację zadań określonych przepisami o drogach publicznych, przepisami wykonawczymi i niniejszym statutem.
 3. Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Zarządu Dróg
 4. Dyrektor odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej oraz za właściwe wykorzystanie wyników tej kontroli.

§6

Zarząd Dróg może tworzyć obwody drogowe dróg powiatowych

§7

Dyrektor może powoływać w razie potrzeby zespoły, komisje doradcze, określając ich cel powołania, nazwę i skład osobowy oraz zakres i tryb ich działania.

§8

 1. Dyrektor składa Zarządowi Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg
 2. Zarząd Powiatu przeprowadza okresowe kontrole działalności Zarządu Dróg.

§9

 1. Organizację wewnętrzną i szacunkowy zakres zadań komórek organizacyjnych Zarząd Dróg, mapę obwodów oraz przydzielone im zadania określa regulamin organizacyjny Zarządu Dróg.
 2. Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg ustala Dyrektor i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.

§10

Zasady organizacji pracy oraz zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych określają regulaminy ustalone przez Dyrektora, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§11

Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy regulujące obowiązki i warunki zarządzania drogami.