Statut

Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

§1

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie zwany dalej „Zarządem Dróg” jest samorządową jednostką budżetową będącą zarządem dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego, utworzoną uchwałą VII/19/99 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 lutego 1999 r.

§2

Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Kętrzyn, a teren działania obejmuje Powiat Kętrzyński.

§3

Do Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) należących do samorządu powiatowego, a w szczególności:

 • przygotowywanie informacji dotyczącej stanu technicznego dróg oraz obiektów zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych do planu rozwoju sieci dróg powiatowych,
 • organizacja utrzymania dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych w stanie zgodnym z wymogami technicznymi,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • realizacja zadań w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
 • ochrona dróg powiatowych,
 • sporządzanie informacji i gromadzenie danych o sieci dróg powiatowych,
 • przeprowadzanie okresowych (rocznych lub pięcioletnich) kontroli stanu dróg i obiektów mostowych zgodnie z Prawem Budowlanym,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie drogi i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie  bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • sadzenie nowych drzew oraz pielęgnacja drzew i krzewów. utrzymanie istniejącego zadrzewienia oraz usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym.

§4

 1. Zarząd Dróg sprawuje nieodpłatnie trwały zarząd nad gruntami drogowymi w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego.
 2. W przypadku konieczności nabycia gruntów pod pas drogowy, Zarząd Dróg może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu o jego nabycie, dokonanie podziału lub scalenie, przeklasyfikowanie na grunt drogowy.

§5

Zarząd Dróg administruje i zarządza obiektami drogowymi, mostowymi i inżynierskimi zlokalizowanymi w pasach dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego, które wynikają z zadań ustawowych i nie służą realizacji zadań innych jednostek samorządowych.

§6

 1. Dyrektora Zarządu Dróg, zwanego dalej „Dyrektorem” powołuje Zarząd Powiatu w Kętrzynie.
 2. Dyrektor kieruje działalnością Zarządu Dróg, reprezentuje Zarząd Dróg na zewnątrz i odpowiada za realizację zadań określonych przepisami o drogach publicznych, przepisami wykonawczymi i niniejszym statutem.
 3. Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Zarządu Dróg
 4. Dyrektor odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe działanie procesów kontrolnych oraz kontroli wewnętrznej.

§7

Zarząd Dróg może tworzyć obwody drogowe dróg powiatowych

§8

Dyrektor może powoływać w razie potrzeby zespoły, komisje doradcze, określając ich cel powołania, nazwę i skład osobowy oraz zakres i tryb ich działania.

§9

 1. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Zarządu Dróg określa regulamin organizacyjny Zarządu Dróg.
 2. Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg ustala Dyrektor i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.

§10

Zasady organizacji pracy oraz zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych określają regulaminy ustalone przez Dyrektora, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§11

Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy regulujące obowiązki i warunki zarządzania drogami.

 

Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie