Szkody komunikacyjne

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za straty powstałe na drogach powiatowych

Informacje ogólne:

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami powiatowymi Powiatu Kętrzyńskiego jest Zarząd Powiatu który swoje obowiązki wykonuje przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie. Zatem zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego zarząd ponosi odpowiedzialność cywilną wobec użytkowników dróg.

Przesłanką odpowiedzialności cywilnej jest obok faktu zaistnienia szkody, związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a działaniem lub zaniechaniem jej sprawcy oraz możliwość przypisania mu winy za wystąpienie zdarzenia powodującego szkodę.

W myśl art. 6 Kodeksu Cywilnego ciężar dowodu co do wykazania przesłanek odpowiedzialności cywilnej spoczywa na poszkodowanym.

 

Wypłata odszkodowania może nastąpić tylko wtedy, gdy winę za szkodę ponosi zarządca drogi.

 

Procedura ubiegania się o odszkodowanie:

 1. O zaistniałym zdarzeniu informujemy policję.
 2. W miarę możliwości wykonujemy zdjęcia dziury oraz uszkodzeń pojazdu. W kadrze najlepiej umieścić przedmiot, który zobrazuje skalę, jak na przykład pudełko zapałek, itp.
 3. Jeżeli to możliwe ustalamy świadka zdarzenia.
 4. Składamy wypełniony wniosek o odszkodowanie (patrz załączniki). Wniosek musi być złożony pisemnie w siedzibie ZDP w Kętrzynie; ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn bądź na adres e-mail: administracja@zdp.ketrzyn.pl
 5. Do wniosku należy dołączyć:
  • kopię faktury za naprawę szkody, jeżeli mamy,
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego,
  • dokumentację fotograficzną,
  • notatkę policyjną z określeniem przyczyny zdarzenia.

Ważne:

Wniosek o odszkodowanie zostaje wysłany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie do ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od jego złożenia. Ubezpieczyciel, po rozpatrzeniu sprawy, podejmuje decyzję odnośnie wypłaty odszkodowania.

Informacje dotyczące spraw związanych z odszkodowaniem za szkody powstałe na drogach powiatowych można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie pod numerem telefonu 504 222 984.

 

Dokumenty do pobrania: