Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej

Wymagane dokumenty, które powinien zawierać wniosek:

  1. Mapa zasadnicza z pieczątką Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie potwierdzająca uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego, bądź urządzenia obcego, w skali 1: 500
    z zaznaczonymi granicami pasa drogowego i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  2. Kopia decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie na lokalizację obiektu budowlanego, bądź urządzenia obcego w pasie drogowym.

W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:

Oryginał lub poświadczony notarialnie

  • za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w Jego imieniu. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw.
  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (podstawa prawna art. 1 ust. 2 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej), załącznik do ww. ustawy część IV wpłaconego na konto Urzędu Miasta Kętrzyn lub w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn.