Wycinka drzew i krzewów

Wniosek o wycinkę drzew i krzewów z pasa drogowego

Procedurę związaną z usuwaniem drzew z pasa drogowego drogi powiatowej szczegółowo regulują zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).

Zgodnie z art. 83a ust. 1 w/w ustawy, zgodę taką wydaje wójt / burmistrz na wniosek właściciela nieruchomości, a na terenach zabytkowych – wojewódzki konserwator zabytków, po uprzednim dokonaniu oględzin, przez komisję powołaną przez wójta/burmistrza. Celem oględzin jest zweryfikowanie, czy rzeczywiście zachodzi konieczność usunięcia wnioskowanych drzew, jak również określenia występowania w obrębie przeznaczonych do wycinki zadrzewień, gatunków chronionych (art. 83c ust. 1).

Wycinka drzew/krzewów może nastąpić wyłącznie po terminie, w którym decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów stała się ostateczna.

 

Obowiązki zarządcy drogi

Zgodnie z art. 20 pkt. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Zarządcy drogi w szczególności dokonują wyrębu drzew i krzewów:

 • zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeżeli inne środki, np. przycięcie korony drzewa, okażą się niewystarczające,
 • uniemożliwiających modernizację drogi i obiektów mostowych,
 • obumarłych lub znajdujących się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia,
 • zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, ograniczających widoczność użytkownikom dróg w szczególności po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg.

 

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania zgody na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym ZDP należy złożyć wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy oraz numer telefonu do kontaktu,
 • lokalizacje drzew/krzewów ze wskazaniem miejscowości lub odcinka drogi, ulicy lub nr drogi,
 • ilość drzew w sztukach oraz ewentualnie gatunek drzewa,
 • uzasadnienie/przyczynę złożenia wniosku o usunięcia drzewa lub krzewu,
 • plan sytuacyjny z zaznaczonymi drzewami lub krzewami do wycinki.

 

Schemat i opis postępowania podczas składania wniosku o wycinkę drzew

 1. W celu uzyskania zgody na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym należy złożyć wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.
 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, będąc właścicielem nieruchomości (pasa drogowego) przekazuje wniosek (plan wyrębu)do właściwego Urzędu Gminy.
 3. Urząd Gminy powołuje komisję, która sporządza protokół z oględzin.
 4. Urząd Gminy poprzez wydanie decyzji udziela Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kętrzynie zezwolenia na wycinkę drzew.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o usunięcie drzew i krzewów