Wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego, fotorejestracji pasa drogowego dróg powiatowych oraz 31 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – edytowalny

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – edytowalny

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykaz obiektów mostowych – Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Wykaz dróg i ulic powiatowych – Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Protokół kontroli drogi – Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Protokół kontroli obiektu mostowego – Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wykaz Osób

Załącznik nr 5 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA