Zadania

Do zakresu działania ZDP należą w szczególności:

 1. Planowanie rozwoju sieci dróg powiatowych,
 2. Organizacja utrzymania dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych stanie zgodnym z wymogami technicznymi,
 3. Ochrona dróg,
 4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów techniczno – budowlanych, eksploatacyjnych i porządkowych w zakresie gospodarki drogowej oraz warunków technicznych projektowania dróg i obiektów mostowych,
 5. przedstawienie zarządcy dróg projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i finansowego na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych oraz obiektów mostowych,
 6. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 7. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 8. pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych,
 9. organizowanie wykonawstwa robót przez zewnętrznych wykonawców zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 10. nadzór nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych oraz przestrzeganiem na tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych,
 11. wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie gospodarki drogowej,
 12. koordynacja robót w pasie drogowym,
 13. prowadzenie ewidencji dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na tych drogach,
 14. sporządzanie informacji i gromadzenie danych o sieci dróg powiatowych,
 15. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 16. standaryzacja warunków organizacyjno – technicznych odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych,
 17. organizacja techniczno – sprzętowa odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych,
 18. zapewnienie przejezdności dróg powiatowych,
 19. zatwierdzanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych,
 20. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 21. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 22. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powodować lub powstających w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 23. wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie drogi i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 24. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 25. prowadzenie gospodarki gruntami pod drogami oraz gruntów i innych nieruchomości pozostających w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Do zakresu działania ZDP należy ponadto:

 1. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na zjazdy z dróg, pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 2. pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za przekraczanie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych oraz pobór opłat z tytułu lokalizacji urządzeń obcych oraz infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych,
 4. wykonywanie zadań w zakresie obronności Państwa i przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
 5. koordynacja zagadnień powodziowych w zakresie dróg powiatowych.