Zajęcie pasa drogowego w związku z awarią

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w związku z awarią
Wymagane dokumenty, które powinien zawierać wniosek:

  • mapa sytuacyjno – wysokościowa z naniesioną dokładną lokalizacją miejsca awarii oraz sposobem jej zabezpieczenia i oznakowania, z widocznymi punktami charakterystycznymi: budynkami z ich numerami, nazwami ulic, placów i itp.

W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:

Oryginał lub poświadczony notarialnie

  • za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w Jego imieniu. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw.
  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (podstawa prawna art. 1 ust. 2 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej), załącznik do ww. ustawy część IV wpłaconego na konto Urzędu Miasta Kętrzyn lub w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn.