Klauzula informacyjna dla klientów

Załącznik nr 3.7


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 20, Kętrzyn (11-400), tel. 507 296 461, adres e-mail: administracja@zdp.ketrzyn.pl;
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@zdp.ketrzyn.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie na podstawie obowiązujących przepisów, w ramach których ZDP Kętrzyn wykonuje obowiązki zarządcy drogi oraz pozostałe zadania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa realizacja w/w zadań;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne do realizacji zadań statutowych w oparciu między innymi o:
a) Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.)
b) Ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.)
c) Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)
d) Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.);
e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)
f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.)
g) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.)
h) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2018 poz.1990 t.j z dnia 09.10.2018r.)
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia 23 września 2003r.(Dz. U. Nr 177, poz 1729 tj. z dnia 24 marca 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.784).
10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla klientów -pdf