Klauzula informacyjna dla stażystów

Załącznik nr 3.5

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTÓW

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, z siedziba przy ul. Bałtyckiej 20, 11-400 Kętrzyn.
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest przez adres e-mail: iod@zdp.ketrzyn.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach wynikających z organizacji stażu oraz w celu utrzymania kontaktów.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest:

 1. art. 6 ust 1 lit a) RODO to jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych nieobowiązkowych tj. numer telefonu i adres e-mail),
 2. art. 6, ust.1 lit. b oraz c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych  a wynikających m.in. z obowiązku archiwizacji
 3. art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności; Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności

przestępczej;

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych. Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stażu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stażem, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w każdym czasie co pozostanie bez wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza.
 • Podanie danych dobrowolne jednak brak ich podania może skutkować brakiem możliwości odbycia stażu.

Pliki do ściągnięcia:

Klauzula informacyjna dla stażystów z oświadczeniem