Klauzula informacyjna KPA – lokalizacja

Załącznik nr 3.9

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 20, Kętrzyn (11-400).
2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn. oraz adres e-mail: iod@zdp.ketrzyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania decyzji administracyjnej na lokalizację lub przebudowę obiektów budowlanych, przedmiotów i materiałów lub urządzeń i urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, na podstawie ustawy z dnia 25 marca 1985r. o drogach publicznych.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy art. 6ust. 1 lit c i e RODO w związku z przepisami:
a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
b) ustawy z dnia 25 marca 1985r. o drogach publicznych i rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy,
c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
d) ustawy z dnia 20 czerwca 199 r. Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy,
e) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres 10 lat.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu wskazanym powyżej mogą być:
a) podmioty upoważnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
9. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Pliki do ściągnięcia:

Klauzula informacyjna KPA – lokalizacja