Klauzula informacyjna – nagrywanie rozmów telefonicznych przychodzących

Załącznik nr 3.22

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH PRZYCHODZĄCYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, (dalej jako „Administrator”). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ulica Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail: iodo@zdp.ketrzyn.pl
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i jakości obsługi klientów i kontrahentów Administratora. 
 4. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące na numer  zimowego utrzymania dróg.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy. 
 6. Nagrania przechowywane są przez okres do 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
 7. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym. 
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adresiodo@zdp.ketrzyn.pl Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Pani/Pana tożsamości. 
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 12. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny jednak jest konieczna celem uzyskania połączenia telefonicznego.
 13. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pliki do ściągnięcia::

Załącznik nr 3.22 – klauzula informacyjna – nagrywanie rozmów telefonicznych