Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 20, Kętrzyn (11-400);
  2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@zdp.ketrzyn.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, a w przypadku udzielonej przez Panią/Pana zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym podmioty uczestniczące w procesie rekrutacji, z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji do 2 lat od daty pozyskania danych;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
  9. Pani/Pana dane ni będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pliki do ściągnięcia:

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy – pdf