Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników nie samorządowych

Załącznik nr 3.3

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
na wolne stanowiska pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), wszystkie osoby składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje  Centrum Usług wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail:
iodo@zdp.ketrzyn.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn.

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@zdp.ketrzyn.pl pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy.

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art.221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1040).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO tj.:

 1. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i 9 ust. 2 lit. a  RODO),
 2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na Pani/Pana żądnie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do odwołania zgody na ich przetwarzanie i/lub przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach administratora, tzn.:

 1. dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru będą przechowywane w aktach osobowych;
 2. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zgromadzone w procesie naboru będą przechowywane przez administratora, przez okres 14 dni  od rozstrzygnięcia naboru a następnie zostaną zniszczone.
 • Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z   prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana danych w zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa ma charakter dobrowolny. 

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.

 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Wzory zgód pozyskiwanych w związku z naborem do pracy w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1040) zawartych w złożonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy …….…………………………………………………………………………………… w Zarządzie dróg Powiatowych w Kętrzynie.

*wymagane jeśli przekazane dane obejmują kategorie danych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1040).


………………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Pliki do ściągnięcia:

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników nie samorządowych